ที่อยู่ ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๒๔๔๗
๐๘๙-๔๔๑-๐๔๘๘
ติดต่อ